Regulamin

Regulamin AleSerwis.pl

GWARANCJA

 1. Serwis udziela 6 miesięcy gwarancji na wykonaną naprawę. Dotyczy ona tylko i wyłącznie napraw wykonanych przez serwis. Gwarancji nie podlegają usterki powstałe z winy użytkownika oraz wykraczające poza zakres wykonanej usługi. Nie obejmuje także baterii, żarówek, kart pamięci oraz usterek powstałych po naprawie.
 2.  Gwarancja nie obejmuje strat i utraconych korzyści przez Zleceniobiorcę przez czas serwisowania sprzętu.
 3.  Uszkodzenie plomb lub ślady uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych itp., a także używanie nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych dyskwalifikują sprzęt z naprawy gwarancyjnej.
 4.  Sześciomiesięczna gwarancja nie obejmuje sprzętu po zalaniu, który udało się naprawić.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Każdy klient oddający sprzęt fotograficzny, optyczny lub komputerowy do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 2. Poniższe postanowienia obowiązują pomiędzy Zleceniodawcą a firmą AleSerwis z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dolnej 30a (zwaną dalej AleSerwis lub serwisem) w zakresie świadczonych przez AleSerwis usług serwisowych sprzętu optycznego, fotograficznego oraz elektronicznego.
 3. Potwierdzeniem zawarcia umowy o świadczenie usług serwisowych jest osobiste dostarczenie sprzętu do siedziby firmy przy ul. Dolnej 30a lub złożenie Zlecenia Naprawy drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej www.aleserwis.pl i dostarczenie sprzętu do serwisu przez pocztę lub kurierem.
 4. Naprawa będzie wykonana bez dodatkowych konsultacji ze Zleceniodawcą, do kwoty przez niego wskazanej na karcie Zgłoszenia Naprawy.
 5. Wszystkie kwoty podawane przez serwis są kwotami brutto.
 6. Serwis przyjmując sprzęt do naprawy wydaje pokwitowanie serwisowe. Wydanie sprzętu z AleSerwisu możliwe jest tylko i wyłącznie po zwróceniu przez Zleceniodawcę tegoż pokwitowania przy odbiorze. W sytuacji braku pokwitowania, sprzęt można odebrać jedynie na podstawie dowodu tożsamości osobie, która pozostawiła sprzęt do naprawy.
 7. Sprzęt uszkodzony mechanicznie, po kontakcie z cieczą, piaskiem oraz sprzęt z nieautoryzowanymi naprawami lub modyfikacjami traktowany jest jako sprzęt
  podwyższonego ryzyka. AleSerwis nie gwarantuje, iż będzie możliwa naprawa takiego sprzętu, oraz że w trakcie realizacji usługi nie ujawnią się inne usterki/ objawy lub pogłębieniu ulegną usterki/objawy zgłoszone przez Zleceniodawcę. W sytuacjach, o których mowa powyżej AleSerwis zastrzega sobie możliwość zwrotu
  nienaprawionego sprzętu z usterkami/objawami innymi niż te które były zgłoszone przez Zleceniodawcę.
 8. Zleceniodawca zobowiązany jest dokonać sprawdzenia sprzętu przy jego odbiorze. Dokonanie odbioru sprzętu przez Zleceniodawcę oznacza, iż nie zgłasza on żadnych zastrzeżeń co do jakości naprawy, stanu technicznego i sprawności sprzętu.
 9. W przypadku sprzętu odbieranego po terminie 45 dni od daty wykonania usługi serwis pobiera opłatę za składowanie w wysokości 0,5% ceny usługi za każdy dzień zwłoki. Po upływie 180 dni sprzęt zostaje zezłomowany.
 10. Serwis kontaktuje się ze Zleceniodawcą w celu ustalenia szczegółów naprawy; po naprawie, w celu ustalenia terminu oraz sposobu odbioru sprzętu. Odbiór możliwy jest w siedzibie firmy przy ul. Dolnej 30a w godzinach 10-18 od poniedziałku do piątku.
 11. Sprzęt dostarczony do Serwisu paczkami odsyłamy ubezpieczoną przesyłką kurierem lub pocztą za pobraniem na koszt właściciela sprzętu.
 12. Wszelkie informacje na temat realizacji usługi serwisowej przekazywane będą Zleceniodawcy osobiście, mailowo lub telefonicznie. Zleceniodawca zobowiązany jest poinformować AleSerwis o ewentualnej zmianie danych podawanych przy zgłoszeniu usługi serwisowej. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za podanie danych uniemożliwiających kontakt niekompletnych, nieczytelnych lub nieprawidłowych.
 13. Serwis nie odpowiada za legalność oprogramowania i danych zawartych na nośnikach dostarczonych do AleSerwisu. Serwis gwarantuje poufność danych zawartych na nośnikach dostarczonych ze sprzętem.
 14. Serwis zastrzega sobie prawo zwrotu nienaprawionego sprzętu klientowi z powodu braku dostępnych części oraz innych czynników niezależnych od AleSerwisu.
 15. Serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu nienaprawionego sprzętu o odmiennych od zgłoszonych w zleceniu objawach. Wynika to z technologii wykonywania podzespołów (SMD, BGA) gdzie regeneracja tych układów poza wymianą może nie przynieść pożądanych rezultatów. W takim wypadku pozostaje wymiana podzespołu na nowy, o ile jest on osiągalny.
 16. W przypadku rezygnacji Zleceniodawcy z naprawy po ustaleniu kosztów i potrzebnych części klient zostanie obciążony kosztami dotychczasowego postępowania (w tym zamówionymi lub zakupionymi częściami).
 17. Pozostawienie sprzętu w AleSerwis jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

CZAS NAPRAWY

 1. Czas naprawy sprzętu wynosi 14 dni roboczych od chwili dostarczenia do serwisu. Czas ten może ulec zmianie z przyczyn niezależnych, takich jak: zmienna dostępność części na rynku.
 2. Czas ten może ulec wydłużeniu także w wyniku wykrycia przez serwis zatajonych informacji o zalaniu, ingerencji osób postronnych lub innych przyczyn komplikujących naprawę sprzętu.

KOSZTY NAPRAWY

 1. Ceny ustalane są indywidualnie z Klientem w zależności od klasy sprzętu, zakresu naprawy
  oraz kosztu użytych części do naprawy.
 2. Serwis dokonuje naprawy zgłoszonych usterek bez dodatkowych ustaleń do kwoty wskazanej
  przez Zleceniodawcę na karcie Zgłoszenia Naprawy. W przypadku wykrycia dodatkowych
  usterek lub możliwości naprawy serwis skontaktuje się telefonicznie w celu ustalenia zakresu
  prac.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisu
  kodeksu cywilnego.
 2. Informacje RODO
Scroll to Top